Algemene voorwaarden

Artikel 1– Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
– Kindcentrum: het aanbieden van kinderopvang door middel van een kinderdagverblijf (kdv), buitenschoolse opvang (BSO) of via het gastouderbureau door gastouders.
– Integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen krijgen hier onderwijs en opvang.
– KDV: Het kinderdagverblijf biedt kinderdagopvang in de leeftijd 0-4 jaar.
– BSO: Een buitenschoolse opvang biedt kinderopvang in de leeftijd van 4-12 jaar.
– GOB: Het gastouderbureau is een organisatie die kinderopvang tot stand brengt en zorg draagt voor begeleiding. Het gastouderbureau ziet toe op de kwaliteit van de opvang die door gastouders wordt aangeboden.
– Gastouder: de natuurlijke persoon die in zijn of haar woning, of in de woning van de ouder(s), kinderopvang biedt (bieden) en een overeenkomt heeft (hebben) gesloten.
– Ouder: de ouder of voogd van het kind, die gebruik maakt van de diensten van het kindcentrum van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling, waaronder kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau.
– Kind: Het kind van de ouder of voogd, waarvoor de opvang wordt geregeld.
– Kinderopvang: de opvang via het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of via een gastouder. De opvang vangt aan op het moment dat ouder het kind aan de opvang toevertrouwt en eindigt op het moment dat ouder de verzorging van het kind overneemt.
– Bemiddeling: door tussenkomst van het kindcentrum waaronder het gastouderbureau worden ouder(s) en kinderopvang waaronder gastouder met elkaar in contact gebracht.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling, waaronder het gastouderbureau, en de ouder, dan wel de gastouder voor het verlenen van de diensten die worden aangeboden door het kindcentrum van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling.
– Koppeling: een, na kennismaking, geschikt bevonden koppeling tussen kindcentrum waaronder gastouder en ouder voor het regelen van de opvang.
– Online platform: de website door middel waarvan de diensten van het kindcentrum van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart ouder, dan wel gastouder zich akkoord met deze voorwaarden, die op dat moment onmiddellijk raadpleegbaar zijn en bovendien te allen tijde op de website te zien zijn.

Artikel 3 – Diensten van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling
– Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling bemiddelt bij het in contact brengen en koppelen van ouder en, via het gastouderbureau, gastouder ten behoeve van de opvang.
– Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling begeleidt de opvang en adviseert de ouder en gastouder hierover.
– Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling heeft een inspanningsverplichting om te bemiddelen bij het in contact brengen en koppelen van ouder en gastouder. Ouder en gastouder hebben derhalve geen recht op enig resultaat, zoals het daadwerkelijk bieden van opvang.
– Tussen ouder en gastouder komt een koppelings-/opvangovereenkomst van opdracht (geen arbeidsovereenkomst) tot stand, waarbij de ouder aan de gastouder opdracht geeft zorg te dragen voor de opvang. Deze overeenkomst komt pas tot stand als een verklaring omtrent gedrag (VOG) van gastouder en alle andere volwassenen ( >18 jaar) die gedurende de opvang op de opvanglocatie aanwezig zijn en door Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is ontvangen.
– Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is geen partij bij de overeenkomst tussen ouder en gastouder en eventuele daaruit voortvloeiende achterstallige betalingen.
– Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling verzorgt de kassiersfunctie zoals deze is beschreven in de Wet Kinderopvang.

Artikel 4 – Bemiddelingsovereenkomst
– De bemiddelingsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
– De overeenkomst waarmee de ouder of gastouder Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum de opdracht geeft een geschikte ouder of gastouder te vinden.
– De bemiddelingsovereenkomst is per direct opzegbaar, dat geldt voor ouders en gastouders. De opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren.
– Bij opzegging door de ouder, dient de ouder dit tijdig kenbaar te maken aan de gastouder, zoals beschreven staat in de opvangovereenkomst tussen ouder en gastouder.

Artikel 5 – Opvangovereenkomst
– De opvangovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.
– Nadat er een koppeling is, komen gastouder en ouder een uurtarief voor de opvang overeen.
– Het overeengekomen uurtarief, de overeengekomen opvangdagen en opvanguren worden vastgelegd in de kinderopvang overeenkomst.
– De opzegtermijn voor de opvangovereenkomst bedraagt 1 maand, opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 6 – Betalingen
– Ouders die zijn aangesloten bij Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling krijgen maandelijks een factuur voor de afgenomen uren en verschuldigde bemiddelingskosten.
– Verschuldigde bedragen (zowel de afgenomen uren als de bemiddelingskosten) dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de afgesproken betaaldatum te zijn voldaan.
– Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling gerechtigd de wettelijke rente over de hoofdsom aan de ouders in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke incassokosten.
– Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling tevens gerechtigd de opvang stop te zetten.
– Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de opvang is stopgezet, wordt door Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling de niet betaalde factuur verwijderd. Deze niet betaalde uren worden ook niet doorgegeven aan de Belastingdienst. De ouder heeft daardoor over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
– De aansprakelijkheid van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
– De aansprakelijkheid van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval onder deze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 8 – Klachtenprocedure
– Klachten worden afgehandeld op basis van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement is te raadplegen via de website van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling, na inloggen bij documenten.
– Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is als kindcentrum voor de ouders met een overeenkomst aangesloten bij de Geschillencommissie.

Artikel 9 – Pedagogisch beleidsplan
– De gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan dat door Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling is opgesteld en te lezen is op de website. De gastouder verklaart door ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst dat zij dit pedagogisch beleidsplan heeft gelezen.
– De ouders van het minderjarig kind verklaren door ondertekening van de opvangovereenkomst dat zij instemmen met het pedagogisch beleidsplan.

Artikel 10 – Algemeen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Wijzigingen op de bemiddelingsovereenkomst(en) en/of de kinderopvang overeenkomst(en) kunnen slechts schriftelijk met goedkeuring van betrokken partijen ingevoerd worden.

Artikel 11 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum en de (gast)ouder worden vastgelegd.