Pedagogisch beleid

Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling bemiddelt met het gastouderbureau tussen gastouder en vraagouder(s). Wij hebben onze dienstverlening hoog in het vaandel staan. In de nabije toekomst willen wij een kindcentrum starten waaronder een kinderdagverblijf (KDV), peutergroepen en buitenschoolse opvang (BSO).

Iedere kinderopvangorganisatie werkt bij de kinderopvang met een pedagogisch beleidsplan. Een pedagogisch beleidsplan biedt in het geval van bijvoorbeeld gastouderopvang gastouders en (vraag)ouders richtlijnen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderopvang van de kinderen. Het plan is bedoeld voor alle bij de kinderopvang betrokken partijen. Wanneer gastouders en (vraag)ouders het in grote lijnen eens zijn over het pedagogisch beleid wordt het onderling vertrouwen bevorderd en dit is in het belang van het kind.

Doelstellingen van het pedagogisch beleid:
• Er zorg voor dragen dat het kind geen grote overgang ervaart tussen de thuissituatie en de opvangsituatie;
• Handvatten aanreiken om het gesprek over de omgang met en de opvoeding van het kind te stimuleren;
• Doelen aangeven voor het bieden van een emotioneel veilige situatie; het bereiken van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden aan het kind / de kinderen;
• De werkwijze van het gastouderbureau inzichtelijk maken.

Pedagogische basisdoelen
Het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling voldoet bij de opvang door de gastouders aan de vier pedagogische basisdoelen zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, te weten:
1. Emotionele veiligheid
2. Persoonlijke competentie
3. Sociale competentie
4. Overdracht van normen en waarden

Bij aanvang van de kinderopvang ontvangen de ouders het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling.

Heeft u interesse in gastouderopvang voor uw kind of kinderen? Of heeft u een andere vraag? Laat het ons weten via het contactformulier. Aanmelden als (vraag)ouders of gastouder kan ook geheel vrijblijvend via onderstaande buttons.