Oudercommissie

Het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling bemiddelt tussen gastouder en vraagouder. Om de inspraak en betrokkenheid van ouders te versterken is er een oudercommissie.

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht. De taken en rechten van de oudercommissie zijn wettelijk vastgelegd. De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die in de kinderopvang zitten bij het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling. Het gastouderbureau laat graag informeren door betrokken ouders.

Inspraak
Een oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen. De oudercommissie volgt het beleid van het gastouderbureau kritisch. De leden van de oudercommissie worden op de hoogte gehouden van zaken zoals: pedagogisch beleid, risico inventarisatie, deskundigheidsbevordering van gastouders, klachtenregeling, bemiddelingskosten, enzovoorts.

Het aanspreekpunt
De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling. De oudercommissie is het aanspreekpunt voor alle ouders wanneer deze inbreng wensen op het beleid van de organisatie.

Momenteel zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de oudercommissie. Indien u interesse heeft om deze of een andere functie te vervullen in de oudercommissie dan kunt u contact opnemen met de houder van het gastouderbureau, Kees Hoogervorst. Hij is te bereiken via info@dekanteling.org of via zijn mobiel 0615453058 (ook whatsapp).